Mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Termoplasting mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su bio – hemijski sistemi prečišćavanja. Sva otpadna voda se usmerava direktno u postrojenje za prečišćavanje bez prethodnog posebnog pred-prečišćavanja. Prečišćena voda potom odlazi, ili se ispumpava do mesta odlaganja.

Postrojenje za prečišćavanje je opremljeno sistemom samokontrole a može se poručiti i sa GSM daljinskim upravljačem. Postrojenje za prečišćavanje odmah je spremno za instaliranje i isporučuje se već spremno da se poveže i stavi u upotrebu.

U saradnji sa češkom firmom FORTEX-AGS proizvodimo kompaktne male uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. 

Takođe, Vam možemo ponuditi i projektovanje, distribuciju opreme sa ugradnjom za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od 1.000-100.00ES. 

Iskustvo nasih partnera je dokazano ( reference ). Dodatni informacioni materijal Vam šaljemo na zahtev.

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda ABP FORTERRA

Prečistači otpadnih voda sa oznakom ABP (Aktivacioni Biološki Prečistač) FORTERRA, su namenjeni za 1-750 ekvivalentnih stanovnika. Konstruisani su kao kompaktni sistem u PEHD rezervoarima, namenjeni za čišćenje fekalnih voda filtriranih na potpuno biološki nacin. Mogu se čistiti i industrijske otpadne vode ako njihov karakter odgovara fekalnim vodama. Prečistači FORTERRA zadovoljavaju važeće propise EU koji se odnose na kvalitet otpadnih voda. Preduzeće Termoplasting u saradnji sa češkim partnerom Fortex-AGS nudi kompletnu podršku u izboru, projektovanju, izradi i puštanja u rad bilo kojeg tipa prečistača za fekalne vode, kapaciteta i do 100.000ES.

Postignuti prosečni parametri izlazne vode :

BPK5 15 mg/l
HPK 75 mg/l
Suspendovane materije 20 mg/l
N-NH+4 10 mg/l

Prečistači su ispitivani u realnom radu u Ispitnom institutu za vodoprivredu T.H. Masarika u Pragu, Češka Republika. Rezulati ispitivanja se nalaze u tehničkim uslovima i uslovima za isporuku ABP FORTERRA prečistača.