Šahtovi za kišnu i fekalnu kanalizaciju

Velika prednost Termoplasting šahtova je u tome da se oni prilagođavaju određenom projektu. Prečnik cilindra, ugao sakupljajuće cevi, priključci i druge komponente mogu imati nestandardne parametre čime se štedi vreme i novac na gradilištu.

Revizioni šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Zbog male mase i mogućnosti spajanja elemenata na licu mesta, manipulacija i transport tj. postavljanje i montaža ovakvih šahtova je krajnje jednostavna. Šaht je 100% napravljen od polietilena visoke gustine što mu omogućava niz prednosti u odnosu na konvencionalne betonske šahte. Kod svih izvedbi, šaht se izdiže iznad maksimalnog nivoa podzemne vode. Prema visini podzemne vode određene su mase opteživača. Zavisno od zahteva naručioca, moguća je posebna proizvodnja šahtova po našoj ili Vašoj tehničkoj dokumentaciji.

Bitna odlika naših šahtova je glatki zid šahta, zbog smanje-nja uticaja trenja zemlje i mogućnosti direktnog aksijalnog opterećenja na zid šahta što nije slučaj kod plastičnih šahtova sa profilisanim zidom drugih proizvođača. Sa ovakvim rešenjem konstrukcije zida šahta izbegavaju se pojave ulubljenja, tj. deformacije zida šahte usled sleganja zemlje i prenosa direktnog aksijalnog opterećenja na zid šahte. Na šaht se može direktno osloniti betonska ploča, prsten ili konus.

Šahtovi se proizvode u standardnim dimenzijama Ø800, Ø1000 ili po Vašem zahtevu. Jednostavni za transport i postavljanje. 

Standardna visina šahta je 1500mm sa mogućnošću izrade visine po projektnom zahtevu. Predviđeni su za spajanje sa svim tipovima plastičnih kanalizacionih cevi koje se nalaze na našem tržištu. Apsolutno vodonepropusni i samim tip ekološki ispravni, bez uticaja na životnu sredinu od isticanja iz kanalizacionog voda.

Šahtovi se mogu izraditi za postavljanje u zoni sa i bez saobraćajnog opterećenja, zavisno od projektne dokumentacije.