Vodomerni šahtovi

Vodomerni šaht je kompaktna celina koja, sem svoje vodone-propusnosti, ima i termoizolacinu ulogu prema vodomernoj instalaciji.

Šaht je statički stabilan, postavlja se u pripremljenu košuljicu sitnog peska i na dubinu zavisno od instalacije. Potom se vrši zasipanje i sabijanje peska oko šahta

Izrađuje se u dimenzijama: 

  • Ø500X1000 
  • Ø600X1000
  • Ø800X1000 
  • Ø1000X1300

Jednostavan je za postavljanje, montažu i održavanje. Moguće je isporučiti kompletan šaht sa instalacijom i mernim satom. Šahtovi su apsolutno vodonepropusni, jednostavni i laki za transport i postavljanje.

Mogu se isporučiti sa ili bez betonske ploče ili metalnog poklopca. Osnovni tip vodomernog šahta sa metalnim poklopcem je predviđen za postavljanje u zoni bez saobraćajnog opterećenja (15KN) i bez uticaja podzemnih voda. Po zahtevu se mogu uraditi šahtovi i poklopci za saobraćajno opterećenje i za uticaj podzemnih voda.