konstrukcije

Septičke jame - prelivne, jednokomorne, dvokomorne, trokomorne

Plastične septičke jame su osnova za tretman otpadne vode iz domaćinstva. U njima se vrši taloženje otpada, izdvajanje ulja, masti i početak anareobne razgradnje organskog otpada. Izrađene su tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine.

Plastične septičke jame se efikasno primenjuju za odlaganje fekalnih otpadnih voda u javnim (školama, bolnicama i sl) i privatnim objektima (domaćinstva, u gradskim i seoskim sredinama). Mogu se koristiti za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Ovakav sistem uvek možete nadograditi dodavanjem uređaja za dezinfekciju ili areobnog sistema.

 

Septičke jame - podela po broju komora

U zavisnosti od zahteva kupca, septička jama može biti proizvedena kao jednokomorna, dvokomorna, trokomorna tj sa jednim i više horizontalnih rezervoara, taložnika (2/3 - 1/3). Broj komora zavisi od protoka otpadne vode tj od toga u kojoj meri dolazi do taloženja otpada, prvenstveno čvrste supstance.

 • Jednokomorne septičke jame su sabirni tankovi, koji se po punjenju prazne cisternama lokalnog komunalnog preduzeća. Pri ugradnji ovakvih septika trebalo bi odvojiti SIVU I CRNU otpadnu vodu iz domaćinstva.
  SIVA otpadna voda je voda od tuširanja i umivaonika. Može se profiltrirati kroz šljunak i pesak i slobodno ispustiti u prirodu. Ona je skoro 75% dnevne potrošnje vode.
  CRNA voda je voda iz kuhinje, veš mašine i toaleta. Teže se prečišćava i nju treba odvesti u sabirni septik.

 • Septičke jame dvokomorne i trokomorne se koriste za odvod vode na tercijalno prečišćavanje ili se drenira u upojne bunare ili odvodi drenažnim kanalima u zemlju. U svakom slučaju je bolje imati više komora gde bi se taloženje I razgradnja mulja bolje odvijala.

 

dvokomorna septicka jama za porodičnu kuću. Pregradni zid sa otvorima na sredini-taloženje i izdvajanje ulja i masti

Dvokomorni taložnik zapremine 6000l za porodičnu kuću. Pregradni zid sa otvorima na sredini-taloženje i izdvajanje ulja i masti. Standardni ulaz Ø110 i izlaz Ø110. Dva reviziona šahta Ø600.

trokomorna septicka jama za porodičnu kuću. Pregradni zid sa otvorima na sredini-taloženje i izdvajanje ulja i masti

Trokomorni taložnik (horizontalni rezervoar) zapremine 2500l za vikendicu. Pregradni zid sa otvorima za taloženje i izdvajanje ulja, masti. Prelivni zid. Standardni ulaz Ø110 i izlaz Ø75. Dve revizione šahte Ø600 sa oduškom.

Poklopci

Septičke jame se isporučuju sa plastičnim konusnim poklopcem koji nisu namenjeni za pešačko i saobraćajno oppterećenje. Po zahtevu kupca možemo ugraditi i isporučiti i druge tipove poklopaca: plastični roto-liveni, metalni poklopac sa betonskim prstenom itd.

Protočne, tj prelivne septičke jame

Odvod iz protočne tj prelivne septičke jame u površinske vode nije dozvoljen, s tim da se ova voda može odvesti u zemlju putem drenažnih kanala. Pod uslovom naravno da nisu ugroženi izvori vode. Mogu se naknadno spojiti sa tankovima i sa kanalizacionim cevima.

Prilikom visokih podzemnih voda ili poplava, prelivna septička jama neće imati problem sa silom uzgona tj isplivavanjem jer ima izlazni otvor kroz koji će se napuniti vodom. Po povlačenju vode, ista se vraća na svoj radni nivo vode u sudu i nesmetano nastavlja sa funkcionisanjem.

 

Prednosti septičkih jama od plastike su:

 • Vodonepropusnost - Bez obzira da li su vertikalni ili horizontalni, svi naši plastični rezervoari za skladištenje su apsolutno nepropusni što garantuje da se skladišne materije neće izlivati.

 • Brzina i jednostavnost ugradnje - S obzirom na to da se mogu koristiti u sredini sa visokim podzemnim vodama, ugradnja se može izvesti brže od konvencionalnih betonskih rezervoara sa dalekom kraćim vremenom upotrebe drenažnih pumpi I sličnih sistema za odvodnjavanje u iskopu.

 • Otpornost na uticaj podzemnih voda

 • Otporne su na abraziju i koroziju

 

prelivna septicka jama sa ugradjenim uredjajem za dezinfekciju

Ugradjen uredjaj za dezinfekciju u prelivnoj komori pre upojnog bunara.

prelivna komora sistem za dezinfekciju

Šema postavljanja taložnika

sema postavljanja septicke jame taloznika

Taložnik postaviti na 20cm naležuće košuljice peska. Širina i dužina rova iskopa je za oko 50cm šira od dimenzija taložnika. Nasipanje peskom u slojevima od 30cm uz sabijanje i nalivanje vodom.

Veličina septičke jame

Proračun debljine zida i zapremine rezervoara zavisi od eksploatacionih karakteristika.

 • Debljine sloja zemlje iznad rezervoara

 • Postojanja podzemnih voda

 • Uticaja hemijskih supstanci

 • Protoka otpadne vode

Dimenzije cevi

Ulazne cevi u septičkoj jami su standardnog prečnika prema protoku vode za domaćinstva ili slične objekte – od Ø110, Ø125, Ø160 do Ø200 ali ih možemo uraditi I prema Vašem zahtevu.

 

Čišćenje plastičnih septičkih jama

Sabirne septičke jame se čiste kada se napune do 80-90% svoje zapremine. Prilikom kupovine sabirnih septičkih jama preporuka je da se konsultujete sa lokalnim komunalnim preduzećem koje će biti angažovano na pražnjenju koji je kapacitet njihove cisterne za odvoženje otpadne vode. Najbolje bi bilo da I kapacitet za skladištenje Vaše sabirne septičke jame bude istog ili većeg kapaciteta.Protočna septička jama (višekomorna) sa drenažnim sistemom se kontroliše jednom godišnje. Meri se visina taloga u prvoj komori. Kada visina taloga bude 40% prečnika septika, potrebno je angažovati lokalno preduzeće koje će ispumpati sadržaj iz sve tri komore. Po dosadašnjem iskustvu, ovakvo čišćenje kod sistema koji rade je potrebno jednom u tri-četiri godine preventivno. Posle pražnjenja septika, isti je potrebno ponovo napuniti tehničkom vodom i tek onda sistem staviti u funkciju.

Dimenzije septika

Kapacitet (lit)Visina dovoda u mmBroj osobaPrečnik (mm)Dužina (mm)
3000Kota dna cevi -212002700
4500Prema situaciji na terenu314003000
6000standardna KDC414004000
9000max 100cm620003000
15000Ostalo po zahtevu1020005000
presek dvokomorne plasticne septicke jame

Presek dvokomornog taložnika

Pogledajte galeriju fotografija urađenih na terenu, na kojima se vidi kako su postavljane i montirane naše plastične septičke jame i taložnici.

 

Garancija kvaliteta

Polietilenske septičke jame firme Termoplasting su otporne i na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima. Vek trajanja naših proizvoda je zagarantovano dug. Standardna garancija kvaliteta za septičke jame kao i za ostale proizvode kompanije Termoplasting je 2 godine. Ona može biti produžena u dogovoru sa Kupcem.


Dokumentacija i sertifikati koji prate naše proizvode su tehnički list materijala, atest zavarivača i potvrda o usaglašenosti proizvoda sa pripadajućim standardima I normama.

 

Osim u Srbiji, septičke jame isporučujemo u sve zemlje u okruženju, kao i u Austriju, Švajcarsku, Rusiju.

 

plasticne septicke jame tipovi

Tipovi taložnika - Standardni modeli

 

GALERIJA SLIKA