Radno vreme

Pon - Sub, 08:00 - 21:00

Pozovite nas

+381 63 252-714

Kontaktirajte nas

office@termoplasting.com

Septičke jame - prelivne, jednokomorne, dvokomorne, trokomorne

Plastične septičke jame su osnova za tretman otpadne vode iz domaćinstva. U njima se vrši taloženje otpada, izdvajanje ulja, masti i početak anareobne razgradnje organskog otpada. Izrađene su tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine.

Plastične septičke jame se efikasno primenjuju za odlaganje fekalnih otpadnih voda u javnim (školama, bolnicama i sl) i privatnim objektima (domaćinstva, u gradskim i seoskim sredinama). Mogu se koristiti za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Ovakav sistem uvek možete nadograditi dodavanjem uređaja za dezinfekciju ili areobnog sistema.

Podela prema broju komora

U zavisnosti od zahteva kupca, septička jama može biti proizvedena kao jednokomorna, dvokomorna, trokomorna tj sa jednim i više horizontalnih rezervoara, taložnika (2/3 - 1/3). Broj komora zavisi od protoka otpadne vode tj od toga u kojoj meri dolazi do taloženja otpada, prvenstveno čvrste supstance.

Jednokomorne septičke jame su sabirni tankovi, koji se po punjenju prazne cisternama lokalnog komunalnog preduzeća. Pri ugradnji ovakvih septika trebalo bi odvojiti SIVU I CRNU otpadnu vodu iz domaćinstva. SIVA otpadna voda je voda od tuširanja i umivaonika. Može se profiltrirati kroz šljunak i pesak i slobodno ispustiti u prirodu. Ona je skoro 75% dnevne potrošnje vode. CRNA voda je voda iz kuhinje, veš mašine i toaleta. Teže se prečišćava i nju treba odvesti u sabirni septik.

Septičke jame dvokomorne i trokomorne se koriste za odvod vode na tercijalno prečišćavanje ili se drenira u upojne bunare ili odvodi drenažnim kanalima u zemlju. U svakom slučaju je bolje imati više komora gde bi se taloženje I razgradnja mulja bolje odvijala.

Poklopci za septičke jame

Septičke jame se isporučuju sa plastičnim konusnim poklopcem koji nisu namenjeni za pešačko i saobraćajno oppterećenje. Po zahtevu kupca možemo ugraditi i isporučiti i druge tipove poklopaca: plastični roto-liveni, metalni poklopac sa betonskim prstenom itd.

Protočne tj. prelivne septičke jame

Odvod iz protočne tj prelivne septičke jame u površinske vode nije dozvoljen, s tim da se ova voda može odvesti u zemlju putem drenažnih kanala. Pod uslovom naravno da nisu ugroženi izvori vode. Mogu se naknadno spojiti sa tankovima i sa kanalizacionim cevima.

Prilikom visokih podzemnih voda ili poplava, prelivna septička jama neće imati problem sa silom uzgona tj isplivavanjem jer ima izlazni otvor kroz koji će se napuniti vodom. Po povlačenju vode, ista se vraća na svoj radni nivo vode u sudu i nesmetano nastavlja sa funkcionisanjem.

Šema postavljanja taložnika

Taložnik postaviti na 20cm naležuće košuljice peska. Širina i dužina rova iskopa je za oko 50cm šira od dimenzija taložnika. Nasipanje peskom u slojevima od 30cm uz sabijanje i nalivanje vodom.

Prednosti septičkih jama od plastike

Vodonepropusnost - Bez obzira da li su vertikalni ili horizontalni, svi naši plastični rezervoari za skladištenje su apsolutno nepropusni što garantuje da se skladišne materije neće izlivati.
Brzina i jednostavnost ugradnje - S obzirom na to da se mogu koristiti u sredini sa visokim podzemnim vodama, ugradnja se može izvesti brže od konvencionalnih betonskih rezervoara sa dalekom kraćim vremenom upotrebe drenažnih pumpi I sličnih sistema za odvodnjavanje u iskopu.
Otpornost na uticaj podzemnih voda
Otporne su na abraziju i koroziju

Faktori koji utiču na veličinu septičkih jama

Debljina sloja zemlje iznad rezervoara
Postojanje podzemnih voda
Uticaj hemijskih supstanci
Protok otpadne vode

Dimenzije cevi za septičke jame

Ulazne cevi u septičkoj jami su standardnog prečnika prema protoku vode za domaćinstva ili slične objekte – od Ø110, Ø125, Ø160 do Ø200 ali ih možemo uraditi I prema Vašem zahtevu.

Čišćenje plastičnih septičkih jama

Sabirne septičke jame se čiste kada se napune do 80-90% svoje zapremine. Prilikom kupovine sabirnih septičkih jama preporuka je da se konsultujete sa lokalnim komunalnim preduzećem koje će biti angažovano na pražnjenju koji je kapacitet njihove cisterne za odvoženje otpadne vode. Najbolje bi bilo da I kapacitet za skladištenje Vaše sabirne septičke jame bude istog ili većeg kapaciteta.

Protočna septička jama (višekomorna) sa drenažnim sistemom se kontroliše jednom godišnje. Meri se visina taloga u prvoj komori. Kada visina taloga bude 40% prečnika septika, potrebno je angažovati lokalno preduzeće koje će ispumpati sadržaj iz sve tri komore. Po dosadašnjem iskustvu, ovakvo čišćenje kod sistema koji rade je potrebno jednom u tri-četiri godine preventivno. Posle pražnjenja septika, isti je potrebno ponovo napuniti tehničkom vodom i tek onda sistem staviti u funkciju.

Garancija kvaliteta naših septičkih jama

Polietilenske septičke jame firme Termoplasting su otporne i na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima. Vek trajanja naših proizvoda je zagarantovano dug. Standardna garancija kvaliteta za septičke jame kao i za ostale proizvode kompanije Termoplasting je 2 godine. Ona može biti produžena u dogovoru sa Kupcem.

Dokumentacija i sertifikati koji prate naše proizvode su tehnički list materijala, atest zavarivača i potvrda o usaglašenosti proizvoda sa pripadajućim standardima I normama.

Osim u Srbiji, septičke jame isporučujemo u sve zemlje u okruženju, kao i u Austriju, Švajcarsku, Rusiju.